MODLITBY MATEK
z komunity Solace

1. Jak se máme připravovat před založením skupinky?

Doporučujeme, abyste se měsíc před svým prvním setkáním každý den na tento úmysl modlily. Proste Pána, aby vás vedl. Přivede k vám časem i další maminky. Je možné také oslovit koordinátorku, ráda vám se založením skupinky pomůže.

2. Kde se máme na modlitbě setkávat?

Nejlépe doma. Tam bývá klidnější atmosféra a snadněji se nám vypráví o našich starostech a problémech. Mnohé skupiny se však setkávají také v kostele nebo na faře. I to je samozřejmě možné.

3. Co k modlitbě potřebujeme?

Stolek, Písmo svaté, svíčku, košíček, kříž. Stolek připravíme přesně tak, jak to vidíme v modlitební brožurce MM na obrázku. Košík je vždy u paty kříže.

4. Kolik žen má ideální skupinka?

Setkání MM by měly být bezpečným místem, kde můžeme mluvit o svých problémech s jistotou, že všechno, co řekneme, je důvěrné. Skupinky MM jsou malá modlitební společenství v počtu 2 - 8 žen.

5. Jak často se máme setkávat?

Doporučujeme setkání každý týden. Hodina týdně je dobře využitý čas. Tímto závazkem Pánu ukážeme, že naše rozhodnutí modlit se za děti myslíme vážně.

6. Jak dlouho má setkání trvat?

Modlitební setkání obvykle trvá hodinu až hodinu a půl.

7. Setkávají se jen matky?

Modlitby matek jsou pro všechny ženy, které mají mateřské srdce. Modlit se s námi mohou jak biologické matky, tak ženy které prožívají duchovní mateřství. To jsou ženy, které nemají vlastní děti, ale jsou křestní nebo biřmovací kmotry nebo mají děti adoptivní.

8. Mohou přijít i muži?

Jak jsme již napsaly, matky na setkání často vyprávějí o svých obavách a trápeních. V přítomnosti mužů by se matky nedokázaly natolik otevřít a podělit o to, co je tíží. Občas pozveme otce z místních skupinek Modliteb otců na společné dny modliteb, tzv. triduum. Pokud chcete o Modlitbách otců vědět více, spojte se s koordinátorem MO. Kontakt: www.modlitbyotcu.cz

9. Proč ne modlitby rodičů?

Děláme jen to, co nám Pán vložil do srdcí. Oddělené skupinky mají svůj význam. Existují mnohá modlitební společenství pro páry. Každý si může vybrat, co jemu vyhovuje. Chvalme za to Pána!

10. Má každou skupinku někdo vést?

Bývá dobrým zvykem, že skupinku vede matka, která dohlíží na základní principy: důvěrnost, neposkytování rad a nekritizování. Tato matka by měla sledovat i to, zda se rozjímání nemění na diskusi, a citlivě zasáhnout. Jejím dalším úkolem je registrace skupinky a komunikace s koordinátorkou v případě potřeby. Nijak se nerealizuje, ale citlivě doprovází a řídí se naší spiritualitou, což je cesta důvěrného „odevzdávání se Pánu“. Ve vedení modlitby se pak můžeme na jednotlivých setkáních střídat.

11. Pokud matka mluví o svých problémech, máme jí radit?

Na setkání nejsme proto, abychom radily, nejsme k tomu ani kompetentní. Špatná rada může způsobit mnoho škody. Nikdy neznáme všechna fakta. Navíc je to proti duchu MM. Na setkáních se modlíme: „Pane, zcela ti odevzdávám své děti a problémy – ty můžeš věci změnit, já ne.“ Ostatní maminky dotyčnou ženu doprovodí a podpoří modlitbou.

12. Měly bychom modlitební skupinku někde zaregistrovat? A kde?

Nové skupinky nás vždy potěší. Dejte nám vědět, kdy a kde se setkáváte. Vložíme si vás do adresáře a podpoříme vás modlitbami. Skrze modlitbu „za sjednocení s ostatním skupinkami“ se pak samy spojujete s velkou rodinou MM na celém světě. Kontaktovat můžete své diecézní koordinátorky nebo přímo národní koordinátorku.

13. Jak máme používat modlitební brožurku?

Při modlitbách máme vždy jen jednu knížečku MM. Začneme znamením kříže a postupně se pomalu modlíme jednotlivé modlitby. Po chvilce ticha odevzdáme knížečku další matce, která přečte následující modlitbu. Mezi jednotlivé modlitby v brožurce můžeme vkládat písně či spontánně nechat plynout modlitbu srdce.

Při modlitbě chval a díků můžeme přečíst kousek žalmu, zazpívat píseň a chválit Boha svým srdcem. Před otevřením Písma svatého přečteme nejprve větu z knížečky: „Otec, jenž je na nebesích, vychází vstříc svým dětem a rozmlouvá s nimi.“ (Vatikánský dokument o Božím zjevení Dei Verbum, 21.) Tato věta je velmi důležitá, abychom si uvědomily, že takto Pán promlouvá ke každé z nás. Na MM nečteme žádné komentáře k Božímu Slovu z časopisů či jiné duchovní knihy, ale jen Písmo svaté.

Vrcholem modlitby je pak úkon osobního odevzdání se Pánu, kdy maminky přistupují jednotlivě ke kříži a odevzdávají do Ježíšových rukou své drahé (nejprve sebe, pak manžela, děti, kmotřence, adoptivní děti, kněze).

14. Můžeme se modlit i jiné modlitby?

Na začátku je možné pomodlit se desátek růžence nebo se ztišit v písni. Jinak se modlíme výhradně modlitby z brožurky MM a ty, které vytrysknou během setkání spontánně z našeho srdce ve chvílích ticha mezi jednotlivými modlitbami. Jiné modlitby nepřidáváme!

15. Jsou kolečka nezbytná?

Na kolečka píšeme jména těch, které odevzdáváme při modlitbě do Božích rukou. Tak jako v jiných oblastech MM, cítíme, že Pán nás vede i v detailech. Vždy jsme používaly bílá kolečka. Kruh lze chápat jako symbol nekonečné Boží lásky, která nemá začátek ani konec.

16. Jak používáme kolečka?

Na jednom kolečku je jméno vaše a vašeho manžela. Každé dítě má pak jedno papírové kolečko. Partnery ženatých a vdaných dětí připíšeme na stejnou stranu kolečka. Jména jejich dětí na zadní stranu. Odevzdáváme také děti, kterým jsme kmotry při křtu či biřmování. Doporučujeme, aby si každá z nás adoptovala kněze jako duchovní syny, pomáhala jim modlitbami, a proto ke kříži položila i kolečko s jejich jmény.

17. Co dělat s kolečky po setkání?

Necháváme je v košíku v domě, kde se setkání konalo, a na začátku dalšího setkání si každá najdeme jména svých dětí, abychom je znovu předaly Ježíši. S praktických důvodů můžeme použít na kolečka kancelářské sponky.

18. Když naše děti předáme do Ježíšovy péče na prvním setkání, proč to musíme dělat každý týden?

Přestože předáme děti do rukou Ježíše a na setkání cítíme úlevu, po pár dnech (někdy již po pár hodinách) se o ně opět začínáme strachovat a bereme věci do svých rukou. Proto naše předsevzetí a předávání Ježíši opakujeme nejlépe každý týden.

19. K čemu používáme na setkáních sešit?

Před začátkem modlitby si nachystáme také sešit, kde jsou napsaná jména ostatních členů rodiny, které neodevzdáváme (rodiče, sourozence,…). Postupně podle potřeby do sešitu zapisujeme nové prosby, které jsme donesly „z venku“. Jsou to potřeby farnosti, kamarádů, události ve světě a v církvi.

20. Jaká je spiritualita MM?

Pilíře naší spirituality jsou odevzdání a důvěra. Tři hlavní zásady pak: neradit si, nekritizovat se a být diskrétní k tomu co bylo na skupince řečeno.